Search

 
Found: 50

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... ที่ว่าการอำเภอไทยเปลี่ยนนามสกุลภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมกลับมาเป็นนามสกุลเดิมของตนเองในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ...
19/01/2017

2013.06.23 22 มิถุนายน 2556กิจกรรมการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ”แม่และเด็ก” และ 23 มิถุนายน 2556การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2556 ณ จังหวัดโทจิกิ

... รับรองเอกสารต่างๆ) งานทะเบียนราษฎร (แจ้งเกิด - ตาย) งานทะเบียนครอบครัว (ทะเบียนสมรส-หย่า-บุตรบุญธรรม) หนังสือเดินทาง หนังสือสำคัญประจำตัว (ซี.ไอ.) ด้วย สำหรับกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว นางวีริน ทาเคดะ ประธาน ...
02/07/2013

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... จะประสานงานกับสายการบินเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันของเที่ยวบินพิเศษต่อไป ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ)     2. ส่งเอกสารดังนี้         2.1) หนังสือเดินทาง         2.2) บัตรโดยสาร         2.3) ใบมอบตัว (ถ้ามี)         2.4) ใบยินยอมรับการกักตัว (ลิงค์ด้านล่าง) ให้ลงนามส่งมาพร้อมกัน ...
16/10/2020

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... โดยนำเอกสารข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด มายื่นเรื่องที่ฝ่ายนิติกรณ์ เอกสารของชาวต่างชาติ หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ 1 ชุด หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนาด้านหน้า ...

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

... หรือหากเปลี่ยนแปลงข้อมูลนอกเหนือไปจากที่พำนักอาศัย จะต้องไปติดต่อ ตม.โดยนำเอกสารประกอบที่ต้องใช้ คือ หนังสือเดินทาง รูปถ่ายขนาด3 x 4 นิ้วและผู้ที่มี Resident Card แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องนำ Resident Card (ไซริวการ์ด) ...

หนังสือมอบอำนาจ

... เพื่อมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการแทนที่หน่วยงานราชการไทย โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ... ... หรือ ดาวน์โหล ดได้จากทางเว็บไซต์ ) 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 3 ชุด 3. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย ...
19/01/2017

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2563

... ชื่อของคนไทยที่เป็นครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน ”  เช่น “7 OCT flight-SAKURA JAIDEE-Family of Mr. KONTHAI JAIDEE” เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯออกหนังสือ COE ให้ทางอีเมล์ 2.1) หนังสือเดินทาง 2.2) บัตรโดยสาร 2.3) เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (Alternative State Quarantine – ASQ*) เป็นเวลา 14 วัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ...
18/09/2020

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... ระบุความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรมาแสดง Q. หากไม่แจ้งเกิดให้บุตร จะมีผลอย่างไร A. บุตรจะไม่มีสัญชาติไทย และไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ Q. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงอะไร A. บุตรที่เกิดในระหว่างสมรส ...
30/10/2020

2014.06.29 กงสุลสัญจรจังหวัดโทจิกิ

... ฝ่ายกงสุลได้รับความร่วมมือจากเด็กไทยกรุ๊ปจังหวัดโทจิกิ ให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยในพื้นที่ โดยมีผู้มาขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เป็นจำนวนกว่า 90 ราย และขอรับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัวกว่า ...
01/07/2014
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next
  relevance date