Search

 
Found: 48

2014.06.14-15 งานเทศกาลไทยในนาโงย่า ครั้งที่ 10

... ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ...
16/06/2014

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... (ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาต่อปริญญาโท) หนังสือรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร ทั้งนี้ ... ... มหาวิทยาลัยจะขอรับเอกสารฉบับจริงประกอบการพิจารณา (ยกเว้นหนังสือเดินทาง) ทั้งยังจะใช้เป็นเอกสารประกอบการออก Certificate ...
24/05/2016

หนังสือรับรองลายมือชื่อ

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะทำหนังสือรับรองลายมือชื่อ สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ... ... เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย   1. คำร้องนิติกรณ์ 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด  4. ...
20/02/2017

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

... และออกจากท่าอากาศยานได้เร็วขึ้ นและในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัว ขอให้แยกสัมภาระของแต่ละคนไว้ ... ... คำร้องขอต่ออายุวีซ่าโดยขอให้ เตรียมเอกสารไปยื่น ดังนี้ i. หนังสือเดินทางที่มีอายุ ii. บัตรโดยสารเครื่องบินที่ระบุวั ...
03/05/2020

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

... โทษตามกฏหมายของการไม่ไปรับการตรวจเลือกทหาร จำคุกไม่เกิน 3 ปี ไม่สามารถทำนิติกรรมต่างๆ (สมรส, มอบอำนาจ) หรือ หนังสือเดินทางได้
05/11/2018

เวลาทำการ

... บริการประชาชน 24 ชั่วโมง เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.) เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน 13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.) *นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น (อื่นๆ ...
19/01/2016

2013.05.25-26 งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ครั้งที่ 9

... คูหาสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยใน จ.ไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ...
03/06/2013

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว | Royal Thai Embassy | 在東京タイ王国大使館

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว Royal Thai Embassy, Tokyo 3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo.141-0021 〒141-0021東京都品川区上大崎 3-14-6 タイ王国大使館 03 5789 2433 03 5789 2428 แผนกกงสุล (หนังสือเดินทาง / นิติกรณ์) 領事部(ビザ) 03 5789 2449 03 5789 2439 www.thaiembassy.jp
26/11/2015

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563

... จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันของเที่ยวบินพิเศษต่อไป (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ))  2. ส่งเอกสารดังนี้ 2.1) หนังสือเดินทาง  2.2) บัตรโดยสาร 2.3) ใบมอบตัว (ถ้ามี) 2.4) ใบยินยอมรับการกักตัว (ลิงค์ด้านล่าง) ให้ลงนามส่งมาพร้อมกัน ...
29/06/2020

วิธีป้องกันตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

... วิทยุแบบพกพา ถ่านหรือแบตเตอรี่สำรอง ไฟฉาย ถ่านหรือแบตเตอรี่สำรอง เทียนไข เงินสด สมุดบัญชีและอินคัง * หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว พันธบัตรต่างๆ บัตรประกันสุขภาพ(สำเนา) * อินคัง คือ ตราประทับที่ใช้แทนลายเซ็น ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next
  relevance date