Search

 
Found: 36

สถานเอกอัคราชทูต ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ อำเภอนิราซากิ จังหวัดยามานาชิ

... ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ อำเภอนิราซากิ จังหวัดยามานาชิ โดยมีการให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ ปรึกษาด้านแรงงาน และปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นโดยอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น ...

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน) บัตรประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบขับขี่ตัวจริง... ... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เปลี่ยนคำนำหน้า ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ... ... จะต้องดำเนินการอย่างไร ? ตอบ : คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน...

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง... ... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล - เปลี่ยนคำนำหน้า - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ... ... จะต้องดำเนินการอย่างไร ? A. คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน...

งานเทศกาลไทยในนาโงย่า 2015

... ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น ...
20/06/2015

แผนกกงสุล

... วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต ) 03 5789 2449 03 5789 2439 แผนกกงสุล เวลายื่น-เอกสารและรับเอกสาร เวลารับโทรศัพท์ หนังสือเดินทาง 09.00-11.30 13.30-14.30 (สำหรับผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น) 15.30-17.30 นิติกรณ์และทะเบียนราษฏร์ 09.00-11.30 13....
21/01/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

... จังหวัดชิบะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และขอบคุณที่เมืองนาริตะให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในกิจกรรมของวัดปากน้ำ ... ... ฝ่ายกงสุลได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง และนิติกรณ์ทะเบียนราษฎร์ และอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในประเทศญี่ปุ่นได้มาให้คำปรึกษาการพำนักในประเทศญี่ปุ่นแก่คนไทยในเขตใกล้เคียงด้วย ...
Pages: Prev. 1 2 3 4
  relevance date