Search

 
Found: 50

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563

... จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันของเที่ยวบินพิเศษต่อไป (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ))  2. ส่งเอกสารดังนี้ 2.1) หนังสือเดินทาง  2.2) บัตรโดยสาร 2.3) ใบมอบตัว (ถ้ามี) 2.4) ใบยินยอมรับการกักตัว (ลิงค์ด้านล่าง) ให้ลงนามส่งมาพร้อมกัน ...
29/06/2020

วิธีป้องกันตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

... วิทยุแบบพกพา ถ่านหรือแบตเตอรี่สำรอง ไฟฉาย ถ่านหรือแบตเตอรี่สำรอง เทียนไข เงินสด สมุดบัญชีและอินคัง * หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว พันธบัตรต่างๆ บัตรประกันสุขภาพ(สำเนา) * อินคัง คือ ตราประทับที่ใช้แทนลายเซ็น ...

มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

... ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง *** กำหนดเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63) 2. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ... ... แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย  พร้อมส่ง (1) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง  (2) บัตรโดยสารเครื่องบิน และ  (3) ใบรับรองแพทย์ ...
COVID-19
19/03/2020

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

... ใบรับรองแพทย์(ภาษาอังกฤษ) ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ที่ออกโดยโรงพยาบาลหรือคลินิกในประเทศญี่ปุ่นโดยมีเนื้อหาว่ามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทางได้ 2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ... ... download ได้ที่   http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/8719/ 2) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง   3) บัตรโดยสารเครื่องบิน และ 4) ใบรับรองแพทย์ ...
23/03/2020

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน) บัตรประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบขับขี่ตัวจริง... ... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เปลี่ยนคำนำหน้า ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ... ... จะต้องดำเนินการอย่างไร ? ตอบ : คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน...

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง... ... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล - เปลี่ยนคำนำหน้า - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ... ... จะต้องดำเนินการอย่างไร ? A. คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน...

สถานเอกอัคราชทูต ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ อำเภอนิราซากิ จังหวัดยามานาชิ

... ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ อำเภอนิราซากิ จังหวัดยามานาชิ โดยมีการให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ ปรึกษาด้านแรงงาน และปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นโดยอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น ...

งานเทศกาลไทยในนาโงย่า 2015

... ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น ...
20/06/2015

แผนกกงสุล

... วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต ) 03 5789 2449 03 5789 2439 แผนกกงสุล เวลายื่น-เอกสารและรับเอกสาร เวลารับโทรศัพท์ หนังสือเดินทาง 09.00-11.30 13.30-14.30 (สำหรับผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น) 15.30-17.30 นิติกรณ์และทะเบียนราษฏร์ 09.00-11.30 13....
21/01/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

... จังหวัดชิบะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และขอบคุณที่เมืองนาริตะให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในกิจกรรมของวัดปากน้ำ ... ... ฝ่ายกงสุลได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง และนิติกรณ์ทะเบียนราษฎร์ และอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในประเทศญี่ปุ่นได้มาให้คำปรึกษาการพำนักในประเทศญี่ปุ่นแก่คนไทยในเขตใกล้เคียงด้วย ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5
  relevance date