Search

 
Found: 50

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

... ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือหายใจไม่สะดวก งดการเดินทางไปรับบริการ (หากหนังสือเดินทางหมดอายุเมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะไม่เสียค่าปรับใดๆ ) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ...
19/10/2020

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 3 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหรือใบแจ้งความเฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหาย ...
16/10/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... จะประสานงานกับสายการบินเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันของเที่ยวบินพิเศษต่อไป ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ)     2. ส่งเอกสารดังนี้         2.1) หนังสือเดินทาง         2.2) บัตรโดยสาร         2.3) ใบมอบตัว (ถ้ามี)         2.4) ใบยินยอมรับการกักตัว (ลิงค์ด้านล่าง) ให้ลงนามส่งมาพร้อมกัน ...
16/10/2020

การลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์

... ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือหายใจไม่สะดวก งดการเดินทางไปรับบริการ (หากหนังสือเดินทางหมดอายุเมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะไม่เสียค่าปรับใดๆ ) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ...
15/10/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2563

... ชื่อของคนไทยที่เป็นครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน ”  เช่น “7 OCT flight-SAKURA JAIDEE-Family of Mr. KONTHAI JAIDEE” เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯออกหนังสือ COE ให้ทางอีเมล์ 2.1) หนังสือเดินทาง 2.2) บัตรโดยสาร 2.3) เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (Alternative State Quarantine – ASQ*) เป็นเวลา 14 วัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ...
18/09/2020

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

... ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือหายใจไม่สะดวก งดการเดินทางไปรับบริการ (หากหนังสือเดินทางหมดอายุเมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะไม่เสียค่าปรับใดๆ ) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ...
14/09/2020

ประกาศ เรื่องการติดต่อรับบริการด้านกงสุล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

... ขอให้ผู้ประสงค์จะรับบริการนัดหมายล่วงหน้าทุกกรณีเพื่อป้องกันการแออัดและลดระยะเวลาการรอคิวภายในห้องรับเรื่องรายละเอียดดังนี้ ■ หนังสือเดินทาง - ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง โปรดลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าตามลิงค์ด้านล่าง ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์ ประจำเดือน กันยายน 2563

... ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือหายใจไม่สะดวก งดการเดินทางไปรับบริการ (หากหนังสือเดินทางหมดอายุเมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะไม่เสียค่าปรับใดๆ ) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ...
17/08/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กันยายน 2563

... จะประสานงานกับสายการบินเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันของเที่ยวบินพิเศษต่อไป (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ)) 2. ส่งเอกสารดังนี้ 2.1) หนังสือเดินทาง 2.2) บัตรโดยสาร 2.3) ใบมอบตัว (ถ้ามี) 2.4) ใบยินยอมรับการกักตัว (ลิงค์ด้านล่าง) ให้ลงนามส่งมาพร้อมกัน ...
17/08/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563

... จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันของเที่ยวบินพิเศษต่อไป (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ))  2. ส่งเอกสารดังนี้ 2.1) หนังสือเดินทาง  2.2) บัตรโดยสาร 2.3) ใบมอบตัว (ถ้ามี) 2.4) ใบยินยอมรับการกักตัว (ลิงค์ด้านล่าง) ให้ลงนามส่งมาพร้อมกัน ...
29/06/2020
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date