Search

 
Found: 184

2021年8月31日に開催されたタイコーヒーオンラインセミナーをご覧ください。

... จัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวไทยและญี่ปุ่นจำนวน ...

สำนักงานในกรุงโตเกียว

... สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงโตเกียว 6-15-21 Shimo-Meguro, Tokyo 153-0064 03 3792 7033  03 3792 7034 www.attachetokyo.navy.mi.th/ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว SETANI Building, Floor 6, 4 Banchi, Kojimachi 5-chome Chiyoda-ku, Tokyo 03 3221 9482, 03 3221 9483 03 3221 9484 thaitctokyo@thaitrade.jp สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ...
22/07/2021

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชน และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

... มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำบัตรประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล           - เปลี่ยนคำนำหน้า           - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ? อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรในประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำบัตรประชาชนออนไลน์

... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล           - เปลี่ยนคำนำหน้า           - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ? อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรในประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร ...

แผนกอื่นๆ

... แนะนำบริษัทในประเทศไทย กฎเกณฑ์การค้าและส่งออกของประเทศไทย และการออกคูหาในประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว 03 3221 9482 , 03 3221 9483 03 3221 9484 http://japan.thaitrade.com/ การลงทุนในประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ...
12/07/2021

ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เชิงวิชาการ ในหัวข้อ "Envisioning the Future: Thailand-Japan Strategic Economic Partnership" มองอนาคตหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

... ซึ่งทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นตระหนักถึงการเสริมสร้างความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้บริบทดังกล่าว ไทยควรต้องปรับตัวเสริมสร้างจุดแข็ง และเพิ่มพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นได้อย่างยั่งยืนอย่างไร ...
09/07/2021

ประกาศนโยบายการเปิดพื้นที่นำร่องในจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox Programme) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เงื่อนไขการเข้าร่วม l ต้อง เดินทางจากประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้เข้า ... ... เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต หลังจากนั้นต้องเดินทางไปยังโรงแรม SHA+ ที่จองไว้ทันทีเพื่อรอผลการตรวจ... ... (มีบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออกจากภูเก็ตไปต่างประเทศภายใน 14 วัน) สามารถจองโรงแรม...
01/07/2021

... ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศไทย เป็นการชั่วคราว

... ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางจากประเทศไทยเข้าญี่ปุ่นจะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่ทางการญี่ปุ่นจัดเตรียมไว้ ... ... ซึ่งทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html อนึ่ง ในหลักการ ...
04/06/2021
Pages: 1 2 3 4 5 ... 19 Next
  relevance date