Search

 
Found: 2
Where: tags — กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา [x] โอกินาวะ [x]

กงสุลกิตติมศักดิ์ มืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 นาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ มืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ...

เอกอัครราชทูตฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ มืองนาฮา

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ มืองนาฮา ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ในโอกาสการเยือนจังหวัดโอกินาวะอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นาย Mitsuhiro Miyakoshi) เมื่อวันที่ ...
  relevance date