Search

 
Found: 3
Where: tags — กลับไทย [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

... หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของบัตรโดยสารการบินไทย ติดต่อการบินไทยที่หมายเลข ... ... ตามขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 1.2 ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก ... ... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (Certificate of Entry หรือ COE) ... ... แนะนำให้ขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลติดตัวไว้ประกอบการเดินทางด้วย 3....

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564

... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง ... ... แนะนำให้ขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลติดตัวไว้ประกอบการเดินทางด้วย 3.... ... ปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้ ข้อแนะนำ - ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา ... ... วันภายหลังเดินทางถึงประเทศไทย นอกจากนี้ หากท่านต้องเดินทางข้ามจังหวัดหลังจากเสร็จสิ้นการกักตัวข้างต้น ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของบัตรโดยสายการบินไทย ติดต่อการบินไทยที่หมายเลข ... ... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย  (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง ... ... State Quarantine (ถ้ามี) ข้อแนะนำ - ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา ... ... ประทับตราของสถานพยาบาล และใช้ประกอบการเดินทางได้ หรือใช้ตามแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลกำหนดได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ...
  relevance date