Search

 
Found: 1
Where: tags — จากใจนายกรัฐมนตรี [x]

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ ”จากใจนายกรัฐมนตรี” วันที่ 15 ม.ค. 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “จากใจนายกรัฐมนตรี” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ...
  relevance date