Search

 
Found: 2
Where: tags — ญี่ปุ่น [x] JICA [x]

โครงการความร่วมมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

... ผู้ประสานงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการ Advancing Co-Design of Integrated Strategies... ... เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเทศไทย โครงการ Advancing Co-Design of Integrated Strategies with... ... และการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา เป็นต้น มาประมวลและรายงานต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในการรับมือกับผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันต่อไป...
JICA
25/07/2016

ReCA บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุในประเทศไทย

... เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่เน้นการผสมผสานระหว่างการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ... ... ที่เทศบาลตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง JICA เป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้ง) ... ... มีผู้ได้รับเชิญจากไทยมาฝึกอบรมที่ญี่ปุ่น จำนวน 5 คน อนึ่ง ... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุในต่างประเทศที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ...
11/09/2018
  relevance date