Search

 
Found: 1
Where: tags — ธนาคาร Hokuto [x] สัมพันธ์ระหว่างไทย-อาคิตะ [x]

กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ตุลาคม 2558 นายคาซูชิ ซาซาบุจิ, กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ ... ... ที่ผ่านมา และเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อาคิตะ และการส่งเสริมด้าน SME ระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม
  relevance date