Search

 
Found: 1
Where: tags — นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ [x] รมว. อุตสาหกรรม [x] รองนายกรัฐมนตรี [x]

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเยือนฮอกไกโด

เมื่อวันที่ 6 -9 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ร่วมคณะของ ฯพณฯ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ...
  relevance date