Search

 
Found: 1
Where: tags — นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ [x] รองนายกรัฐมนตรี [x] นายโยชิฮิเดะ สึกะ [x]

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ...

... ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วม การหารือครอบคลุมความร่วมมือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจรอบด้าน ... .... ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา -แม่โขง (ACMECS) ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีกับการจัดทำแผนแม่บทACMECS Master ...
  relevance date