Search

 
Found: 2
Where: tags — ผู้ประกอบอาหารไทย [x] แรงงาน [x]

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ

... ซึ่งเดินทางมาราชการที่ญี่ปุ่นเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (สาขาผู้ประกอบอาหารไทย) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับ พันตำรวจตรีหญิง ...
05/09/2019
  relevance date