Search

 
Found: 2
Where: tags — มะม่วง [x] ไทย [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Chiba Citizen's Day

... โดยแต่ละปีจังหวัดจะเชิญสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าร่วมงาน และประเทศไทยก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในปีนี้ ในการนี้ ... ... ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงโตเกียว นำมะม่วงโชคอนันต์และเขียวเสวย และส้มโอ มาแจกให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลอง ...
19/06/2016

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 12

... ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา พร้อมให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในญี่ปุ่น และยังได้รับความร่วมมือจากสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว นำมะม่วงเขียวเสวยและโชคอนันต์ซึ่งเพิ่งได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในญี่ปุ่นมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมด้วย ส่วนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำนครโอซากาได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยด้วยเช่นกัน
  relevance date