Search

 
Found: 1
Where: tags — รมว. คลัง [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่ตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่ เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง... ... เรื่อง ทิศทางนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของไทยและความต่อเนื่องของ...
30/07/2019
  relevance date