Search

 
Found: 1
Where: tags — รมว. คลัง [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการสานต่อนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในโครงการลงทุนต่าง ๆ ใน EEC นี้ด้วย ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมงานเสวนา ...
30/07/2019
  relevance date