Search

 
Found: 26
Where: tags — รับสมัคร [x]

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชน และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

... และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล ********************************** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำบัตรประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศภาค 2/2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศภาค 2/2563 รับสมัครระหว่างวันที่ ...
25/09/2020
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date