Search

 
Found: 6
Where: tags — ลงทุน [x]

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... และผู้แทนของกระทรวงอุตสาหกรรมไทยและธนาคาร Mizuho บรรยายเกี่ยวกับความน่าสนใจในการลงทุนในไทยและแนวทางการดำเนินธุรกิจในไทยด้วย เมื่อวันที่ ... ... ซึ่งสัมมนาดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ CEO Meeting ซึ่งเป็นโครงการนำผู้ประกอบการ SMEs ของไทย จำนวน 22 รายมาญี่ปุ่นเพื่อทำ ...
29/01/2014

บริษัท Yokohama Reitou เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ยังได้ขอความร่วมมือบริษัทญี่ปุ่นส่งเสริมและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแก่บริษัทอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก รวมถึงเกษตรกรของไทยในรูปแบบการลงทุนร่วมกันเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าส่งออกและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการของไทย

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

... สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ พล.ต.มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ... ... ได้บรรยายความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในทุกมิติแก่คณะ ... ... อาทิ แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของญี่ปุ่น ... ... ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และนโยบายการลงทุนของญี่ปุ่น เป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทางและโอกาสทางการลงทุนของไทยในญี่ปุ่น

... รัฐบาลจึงเริ่มพิจารณาอย่างจริงจังถึงแนวทางและมาตรการในการเสริมสร้างบรรยากาศทางการลงทุนในญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้นสำหรับภาคเอกชนไทย ในลักษณะเดียวกับที่ฝ่ายญี่ปุ่นดำเนินการให้กับธุรกิจญี่ปุ่นในไทยมาโดยตลอด ... ... ขานตอบต่อทิศทางนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นนำไปสู่การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป ผู้แทนจาก JETRO ได้แนะนำบริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนให้ข้อมูลว่าภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทย ...
JETRO
01/02/2018

เอกอัครราชทูตฯ เตรียมนำทัพผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเยือนไทยในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ 130 ปี

... พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยด้านเศรษฐกิจ ได้จัดการบรรยายสรุปให้แก่ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่จะเดินทางเยือนไทย เพื่อร่วมกำหนดการของคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น... ... และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง... ... 3)การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย - ญี่ปุ่น และ 4)การเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก...

เอกอัครราชทูตร่วมงานแถลงข่าว ProPak Asia 2010 Road Show in Japan

... in Japan และกล่าวถึงประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการค้าใกล้ชิดที่สามารถย้อนหลังไปได้กว่า ... ... และมีบริษัทญี่ปุ่นกว่า 3,000 บริษัทที่เข้าไปลงทุนในประเทศขณะนี้ ซึ่งเป็นการลงทุนของญี่ปุ่นจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ... ... และประเทศไทยพร้อมให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมงาน ProPak 2010 ในช่วงคำถาม/คำตอบ ... ... ซึ่งมีผู้ประกอบการต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานเต็มตามเป้าหมายในปีนี้แล้ว โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด ...
24/02/2010
  relevance date