Search

 
Found: 4
Where: tags — ลูกจ้างชั่วคราว [x] เทศกาลไทย [x]

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเทศกาลไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเทศกาลไทย จำนวน 1 อัตรา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...
  relevance date