Search

 
Found: 2
Where: tags — ลูกจ้างชั่วคราว [x] เสมียน [x]

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา         สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ ...
  relevance date