Search

 
Found: 3
Where: tags — สัมภาษณ์ [x]

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

... ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในญี่ปุ่นต่ำกว่า 3 เดือน ผู้ที่ได้รับสถานะ... ... ตม. ภายใน 14 วัน (หากเกิดเหตุในต่างประเทศ ต้องแจ้งในวันที่เดินทางกลับเข้าญี่ปุ่น)... ... ก่อนทำการเพิกถอนวีซ่า ตม.จะทำการสัมภาษณ์ทุกราย ส่วนผลการตัดสินนั้นแล้วแต่ละกรณี...

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองหลังการยกเลิกการตรวจลงตรา เป็นต้นเยี่ยมชมบริษัท Tsuda Industrial จำกัด และสัมภาษณ์ผู้ฝึกงานชาวไทยรองอธิบดีกรมการกงสุุลมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่จาก ... ... Japan (International Manpower Development Organization, Japan) ซึ่งรับผู้ฝึกงานจากต่างประเทศเข้าทำงานในบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่น ...
08/10/2013
  relevance date