Search

 
Found: 7
Where: tags — อุตสาหกรรม [x]

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... ซึ่งสัมมนาดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ CEO Meeting ซึ่งเป็นโครงการนำผู้ประกอบการ SMEs ของไทย จำนวน 22 รายมาญี่ปุ่นเพื่อทำ Business Matching กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น และจัดสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ประสงค์จะไปทำธุรกิจที่ไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง SMRJ และกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย และสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวด้วย ...
29/01/2014

บริษัท Yokohama Reitou เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ยังได้ขอความร่วมมือบริษัทญี่ปุ่นส่งเสริมและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแก่บริษัทอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก รวมถึงเกษตรกรของไทยในรูปแบบการลงทุนร่วมกันเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าส่งออกและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการของไทย

การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

... ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียวร่วมกับ... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการด้านอาหารของญี่ปุ่นขยายธุรกิจไปยังประเทศไทย มีผู้ประกอบการญี่ปุ่นกว่า 100... ... ภายในงานยังเปิดรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเป็นรายไป
04/02/2020

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือด้านอาหารและสินค้าเกษตรกับเมืองฟุคุโระอิ

... ชนิดให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของเมืองฯ เข้าร่วมโครงการ food innopolis เพื่อประโยชน์ในการขยายตลาดในอนุภูมิภาค รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารของภูมิภาคต่อไป
01/09/2016

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทางและโอกาสทางการลงทุนของไทยในญี่ปุ่น

... ขานตอบต่อทิศทางนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นนำไปสู่การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป ผู้แทนจาก JETRO ได้แนะนำบริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนให้ข้อมูลว่าภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทย คือ 1.การท่องเที่ยว 2.ด้านวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม 3.ด้านที่ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ...
JETRO
01/02/2018

เอกอัครราชทูตฯ เตรียมนำทัพผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเยือนไทยในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ 130 ปี

... พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยด้านเศรษฐกิจ ได้จัดการบรรยายสรุปให้แก่ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่จะเดินทางเยือนไทย เพื่อร่วมกำหนดการของคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น... ... ฝ่ายการพาณิชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน... ... 3)การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย - ญี่ปุ่น และ 4)การเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก...

เอกอัครราชทูตร่วมงานแถลงข่าว ProPak Asia 2010 Road Show in Japan

... in Japan และกล่าวถึงประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการค้าใกล้ชิดที่สามารถย้อนหลังไปได้กว่า ... ... และประเทศไทยพร้อมให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมงาน ProPak 2010 ในช่วงคำถาม/คำตอบ ... ... เป็นงานแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุสินค้าและผลิตภัณฑ์ ... ... ซึ่งมีผู้ประกอบการต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานเต็มตามเป้าหมายในปีนี้แล้ว โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด ...
24/02/2010
  relevance date