Search

 
Found: 1
Where: tags — เกษตรกรรม [x]

กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เมื่อวันที่ 16-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา และเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อาคิตะ และการส่งเสริมด้าน SME ระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม
  relevance date