Search

 
Found: 1
Where: tags — เมืองฟุคุโระอิ [x]

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือด้านอาหารและสินค้าเกษตรกับเมืองฟุคุโระอิ

... ชนิดให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของเมืองฯ เข้าร่วมโครงการ ... ... เพื่อประโยชน์ในการขยายตลาดในอนุภูมิภาค รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารของภูมิภาคต่อไป
01/09/2016
  relevance date