Search

 
Found: 2
Where: tags — โอซากา [x] เทศกาลไทย [x] Tokyo [x]

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 20

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ... ... ในปีนี้จะมีการจัดงานเทศกาลไทยในทั่วภูมิภาคของญี่ปุ่นอีก 8 แห่ง ได้แก่ โอซากา นาโกยา เซนได ชิสึโอกะ ... ... มีธีมชื่อว่า ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักไทย และปีนี้ยังมีบริเวณ ... ....com/news/newsmusic/320631.html Zoomzogzag : zoomzogzag.com/2019/04/26/thaifest-10-tokyo/ Newsplus : https://www.newsplus.co.th/165161 Newswit : www....

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙

... กรุงโตเกียว ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและญี่ปุ่น จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ... ... เทศกาลไทยภายใต้ความดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในเกือบทุกภูมิภาคของญี่ปุ่น ทั้งที่นครโอซากา ...
12/05/2018
  relevance date