Search

 
Found: 3
Where: tags — BOI [x]

ผู้บริหารบริษัท Earth Chemical Co.,Ltd เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... คะวะมุระ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายต่างประเทศ และนายเคนอิจิ ซะซะคิ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท... ... สารเคมีฆ่าแมลงที่ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ เครื่องหอมใส่อ่างอาบน้ำ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนที่ประเทศไทยโดยใช้ชื่อ... ... ยังแนะนำให้บริษัทใช้สิทธิประโยชน์จาก BOI อีกด้วย
20/06/2017

สำนักงานในกรุงโตเกียว

... 3792 7033  03 3792 7034 www.attachetokyo.navy.mi.th/ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว SETANI Building, Floor 6, 4 Banchi, Kojimachi 5-chome Chiyoda-ku, Tokyo 03 3221 9482,... ... กรุงโตเกียว Fukuda Building West, 8 th Floors, 2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 03 3582 1806 03 3589 5176 tyo@boi.go.th www.boi.go.th/japanese/ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ...
24/08/2020

งานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

... ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระจายห่วงโซ่การผลิต (Supply chain) ในต่างประเทศ โดยไปสู่เฉพาะประเทศอาเซียน นางสาวอรทัย พิทยธนากุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนด้านอุปกรณ์การแพทย์ในไทย ...
BOI METI
27/05/2020
  relevance date