Search

 
Found: 1
Where: tags — DPM Somkid [x] MotegiToshimitsu [x] รองนายกรัฐมนตรีสมคิด [x] Nishimura Yasutoshi [x]

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ... ... ในการเยือนครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เข้าพบหารือกับ นาย Nishimura Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ...
  relevance date