Search

 
Found: 1
Where: tags — DPM Somkid [x] MotegiToshimitsu [x] รองนายกรัฐมนตรีสมคิด [x] Smart Farmer [x]

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ ...
  relevance date