Search

 
Found: 2
Where: tags — Food Innopolis [x]

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือด้านอาหารและสินค้าเกษตรกับเมืองฟุคุโระอิ

... ชนิดให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของเมืองฯ เข้าร่วมโครงการ food innopolis เพื่อประโยชน์ในการขยายตลาดในอนุภูมิภาค รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารของภูมิภาคต่อไป
01/09/2016

คณะผู้แทน สวทน. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานโครงการภายใต้ Food Innopolis

... ได้ให้การต้อนรับนางสาวเอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์... ... ในโอกาสนำคณะนักศึกษาที่ชนะการประกวดนวัตกรรมอาหารในโครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2017 เดินทางเยือนญี่ปุ่น... ... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการในสาขาอาหารของญี่ปุ่นกับ Food Innopolis ของไทย ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการในรูปแบบต่าง...
05/03/2018
  relevance date