Search

 
Found: 2
Where: tags — Hagibis [x]

ข้อความแสดงความเสียใจต่อภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 19 (Hagibis)

สารแสดงความเสียใจจาก นรม. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึง นรม. ชินโซ อาเบะ สารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ...

ข้อความแสดงความเสียใจต่อภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 19 (Hagibis)

สารแสดงความเสียใจจาก นรม. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึง นรม. ชินโซ อาเบะ สารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
01/11/2019
  relevance date