Search

 
Found: 1
Where: tags — Interior Lifestyle TOKYO [x]

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานเปิดพาวิลเลียนประเทศไทยในงาน Interior Lifestyle TOKYO 2019

... ได้เป็นประธานเปิดพาวิลเลียนประเทศไทยในงาน Interior Lifestyle TOKYO 2019 ณ TOKYO Big Sight ภายใต้การนำของนายวชิระ... ... ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้... ... ไทยที่มีศักยภาพได้ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยแก่ผู้ซื้อนานาชาติ โดยเอกอัครราชทูตฯได้เยี่ยมชมทุกบู้ทของผู้ประกอบการไทย...
17/07/2019
  relevance date