Search

 
Found: 2
Where: tags — JETRO [x]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทางและโอกาสทางการลงทุนของไทยในญี่ปุ่น

... ขานตอบต่อทิศทางนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นนำไปสู่การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป ผู้แทนจาก JETRO ได้แนะนำบริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนให้ข้อมูลว่าภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทย คือ 1.การท่องเที่ยว 2.ด้านวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม 3.ด้านที่ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ...
JETRO
01/02/2018

เอกอัครราชทูตร่วมงานแถลงข่าว ProPak Asia 2010 Road Show in Japan

... in Japan และกล่าวถึงประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการค้าใกล้ชิดที่สามารถย้อนหลังไปได้กว่า ... ... และประเทศไทยพร้อมให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมงาน ProPak 2010 ในช่วงคำถาม/คำตอบ ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสพบปะกับนักธุรกิจญี่ปุ่นและ JETRO ได้กล่าวว่า การลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในประเทศแต่อย่างใด ... ... ซึ่งมีผู้ประกอบการต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานเต็มตามเป้าหมายในปีนี้แล้ว โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด ...
24/02/2010
  relevance date