Search

 
Found: 2
Where: tags — JICA [x]

โครงการความร่วมมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

... ผู้ประสานงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการ Advancing Co-Design of Integrated Strategies... ... เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเทศไทย โครงการ Advancing Co-Design of Integrated Strategies with... ... และการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา เป็นต้น มาประมวลและรายงานต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในการรับมือกับผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันต่อไป...
JICA
25/07/2016

ReCA บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุในประเทศไทย

... (ในลักษณะเดียวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรายวันแบบไปเช้าเย็นกลับ ที่เทศบาลตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง JICA เป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้ง) ซึ่งขณะนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองโพธาราม ... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุในต่างประเทศที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ โดยนอกจากในประเทศไทยแล้ว ReCA มีโครงการให้ความช่วยเหลือในเมียนมาและอินโดนิเซียด้วย ...
11/09/2018
  relevance date