Search

 
Found: 1
Where: tags — Mitsui Oil and Exploration Co. [x] MOECO [x]

ประธานบริษัท MOECO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Mitsui Oil and Exploration Co., Ltd. ได้นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ... ... ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านพลังงานที่มีมายาวนาน โดยปัจจุบัน MOECO มีมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยประมาณ 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ... ... และได้ก่อตั้งสำนักงานในปี 2515 ซึ่งเป็นสำนักงานในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด จนกระทั่งปัจจุบัน
04/09/2018
  relevance date