Search

 
Found: 1
Where: tags — MotegiToshimitsu [x]

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่ (16-19 ก.พ. 2563)

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) นายณัฐพล ... ... สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยคณะ ได้เยือนประเทศญี่ปุ่ ระหว่างวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563 ในการเยือนครั้งนี้ ...
  relevance date