Search

 
Found: 1
Where: tags — Shimotsuma [x] นายกเทศมนตรีเมือง Shimotsuma、 [x]

นายกเทศมนตรีเมือง Shimotsuma เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นาย Hiroshi KIKUCHI นายกเทศมนตรีเมือง Shimotsuma และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ...
  relevance date