Search

 
Found: 2
Where: tags — Thailand [x] Nikkei Forum [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชียเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25

... และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชีย ได้รับเชิญจาก Nikkei เข้าร่วม Conference Dinner เนื่องในโอกาสการประชุมนานาชาติ ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ปาฐกถาในงาน Nikkei Forum ในหัวข้อ “ Digital Asean & the Future of Digital Thailand” เน้นย้ำถึงการพัฒนาประเทศไทยโดยใช้ดิจิทัล ...
30/05/2019

Deputy Prime Minister Somkid gave a keynote speech at the Nikkei Forum

On 6th June 2017, Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister of Thailand gave a keynote speech “Globalism at Crossroads - Asia's next move” in the 23th International Conference on the Future of Asia at the Imperial Hotel On 6th June 2017, Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister of Thailand gave a keynote ...
06/06/2017
  relevance date