Search

 
Found: 1
Where: tags — Tobu World Square [x]

ประธานบริษัท Tobu World Square เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... การจัดสร้างสถาปัตยกรรมจำลองของวัดอรุณราชวรราม ราชมหาวิหารที่ Tobu World Square ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ วัดอรุณราชวรารามฯ และกรมศิลปากรในการสร้าง ... ... โดยจะเปิดให้ผู้ใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมเป็นต้นไป
20/06/2019
  relevance date