Search

 
Found: 1
Where: tags — Tokyo SME Support Center [x]

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นไปลงทุนที่ประเทศไทย โดยใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในการผลิต Supply chain เป็นต้น  อนึ่ง Tokyo SME Support Center ได้เปิดสาขาที่ประเทศไทยในวันที่ 23 ธ.ค. 2558 ซึ่งถือเป็นสำนักงานต่างประเทศแห่งแรก ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกสิกรไทย และ Tokyo Metropolitan Industrial Technology ...
16/01/2020
  relevance date