Search

 
Found: 1
Where: tags — smart city [x] เมืองอัจฉริยะ [x]

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บมจ. อมตะ หารือกับเมืองโยโกฮามะ เกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องเมืองอัจฉริยะ

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนครให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนในลักษณะเดียวกับเมืองโยโกฮามะ... ... และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยในระยะที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้ง... ... ร่วมกับภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น ให้กับต่างประเทศ
  relevance date