Search

 
Found: 1
Where: tags — smart city [x]

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บมจ. อมตะ หารือกับเมืองโยโกฮามะ เกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องเมืองอัจฉริยะ

... การคมนาคมขนส่ง และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยในระยะที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้ง Y-Port Center ... ... ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น ให้กับต่างประเทศ
  relevance date