In Focus

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1. กลุ่มคนไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่น ได้แก่
1.1. ผู้ที่เดินทางระยะสั้นเพื่อธุรกิจ (short-term stay for business)
1.2. ผู้ที่ทำงานหรือพำนักในญี่ปุ่นระยะยาว หรือเรียกว่า “Residence Track” โดยมีสถานะใดสถานะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศ ไทยเป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด –19 นั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังคงมีความรุนแรงในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการจำกัดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับความสามารถในการ จัดการคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโรค และเพื่อการ ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ อากาศยานบินผ่าน บินเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือขึ้นลงในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้

อ่านต่อ

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

หาคำตอบได้ที่นี่

อ่านต่อ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 15.00 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่น ดังนี้
- กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 188 คน ซึ่งนับเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 200 คนต่อวัน ทั้งนี้ ร้อยละ 57 ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดมีอายุระหว่าง 20-39 ปี และโดยที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก กรุงโตเกียวจึงเรียกร้องให้ประชาชนงดเดินทางระยะทางไกลนอกกรุงโตเกียว งดการกินเลี้ยงสังสรรค์นอกบ้านในยามค่ำคืน และงดการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลโอบ้ง (เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ)
- จังหวัดไอจิ จำนวน 60 คน

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

04/08/2020  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น.. อ่านต่อ 31/07/2020  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563.. อ่านต่อ 02/07/2020  ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2).. อ่านต่อ 03/08/2020  สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณน้ำใจชาวญี่ปุ่นสำหรับช้างไทย.. อ่านต่อ 08/07/2020  ประกาศ สำนักงานผู้ช่วยฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ.. อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.)
เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.)
*นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น

(อื่นๆ โปรดคลิก)