In Focus

การหยุดให้บริการฝ่ายกงสุล ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศหยุดบริการของฝ่ายกงสุลในวันเวลาดังกล่าว (ยกเว้นกรณีคนไทยตกทุกข์ฉุกเฉิน)

อ่านต่อ

วีดิทัศน์และสื่อ Animation ต่อต้านการค้ามนุษย์

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำวีดิทัศน์ "หุ้นส่วนร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์" เพื่อนำเสนอภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐ - ภาคเอกชน - ภาคประชาสังคม ที่เข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับ ตลอดจนความก้าวหน้าในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากสตรี เด็ก และแรงงาน และ Animation "สัญญาณการค้ามนุษย์"

อ่านต่อ

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2562

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2562

อ่านต่อ

หนังสือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความยั่งยืน

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้โดยคลิกที่นี่หรือจาก QR Code ด้านล่าง

อ่านต่อ

ขอเชิญชมคลิปวีดิทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” คลิปวีดิทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย กล่าวถึงประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญและจะมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.)
เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.)
*นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น

(อื่นๆ โปรดคลิก)