In Focus

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัถต์ บนพระบรมฉายาลักษณ์ที่พสกนิกรเชิญมาเพื่อแสดงความจงรักภักดี

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)**
บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมกราคม 2564 สามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินต่าง ๆ และดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (緊急事態宣言発令期間中の連絡先) ช่องทางติดต่อในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 (8 ม.ค. – 7 ก.พ. 2564)

อ่านต่อ

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โปรดสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อลดความหนาแน่นในห้องรับเรื่อง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม 7 จังหวัดสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

10.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 14.30 น.
(เฉพาะผู้ที่นัดหมายแล้วเท่านั้น)

(อื่นๆ โปรดคลิก)