In Focus

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ “สืบสาน(อภิรักษ์) รักษา(อนุรักษ์) ต่อยอด(อภิวัฒน์)”

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)**
บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมกราคม 2564 สามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินต่าง ๆ และดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)**
บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมกราคม 2564 สามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินต่าง ๆ และดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (緊急事態宣言発令期間中の連絡先) ช่องทางติดต่อในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 (8 ก.พ. – 5 มี.ค. 2564)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องการติดต่อรับบริการด้านกงสุล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

09/02/2021  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564.. อ่านต่อ 06/01/2021  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564.. อ่านต่อ 12/02/2021  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย.. อ่านต่อ 09/02/2021  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (緊急事態宣言発令期間中の連絡先) ช่องทางติดต่อในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 (8 ก.พ. – 5 มี.ค. 2564).. อ่านต่อ 05/02/2021  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศขยายช่วงเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 10 จังหวัดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564.. อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

10.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 14.30 น.
(เฉพาะผู้ที่นัดหมายแล้วเท่านั้น)

(อื่นๆ โปรดคลิก)