In Focus

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 6 จังหวัด จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโตและจังหวัดเฮียวโกะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน -
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการและการให้บริการด้านกงสุล ตั้งแต่วันจันทร์ที่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงการสิ้นสุดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่องหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางประเภทต่าง ๆ

การออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ที่จังหวัดโทจิกิ

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

11/05/2021  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 6 จังหวัด จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564.. อ่านต่อ 10/05/2021  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขอเชิญคนไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมฟังการบรรยาย เพื่อสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน และการใช้ชีวิตในช่วงโควิด.. อ่านต่อ 06/05/2021  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนคนไทยในญี่ปุ่น เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ในหัวข้อ "เอาชนะความเครียดได้อย่างไร".. อ่านต่อ 05/04/2021  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564.. อ่านต่อ 01/04/2021  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การยกเลิกการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่าม.. อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

10.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 14.30 น.

(อื่นๆ โปรดคลิก)