In Focus

การให้บริการกุงสุลสัญจร ณ จังหวัดกุมมะ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.) ณ Shibukawa Chuo Kominkan

อ่านต่อ

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดโทจิกิ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว เวลา 14.30 น.) ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ (Tochigi Kokusai Koryu Kyokai)

อ่านต่อ

โครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น รวมทั้งหยุดการบริการ ฝ่ายกงสุล ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

เอกสารรวมทั้งใบสมัครโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น

อ่านต่อ

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2562

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2

สำนักแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กำหนดดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่างชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และระดับ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

17/05/2019  วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2562.. อ่านต่อ 01/05/2018  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร.. อ่านต่อ 11/06/2019  ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมและให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนอีเลฟเว่น (Asian Eleven) ระหว่างทีม Southeast Asian U-18 [Asian Eleven] และทีม the U-18 Tohoku Selection.. อ่านต่อ 06/06/2019  ขอเชิญมาร่วมกันสร้างอาเซียนให้ "ยั่งยืน" ไปพร้อมกับคุณหมิว ลลิตา ปัญโญภาส ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562.. อ่านต่อ 30/05/2019  การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2562.. อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.)
เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.)
*นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น

(อื่นๆ โปรดคลิก)