In Focus

วีดิทัศน์และสื่อ Animation ต่อต้านการค้ามนุษย์

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำวีดิทัศน์ "หุ้นส่วนร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์" เพื่อนำเสนอภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐ - ภาคเอกชน - ภาคประชาสังคม ที่เข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับ ตลอดจนความก้าวหน้าในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากสตรี เด็ก และแรงงาน และ Animation "สัญญาณการค้ามนุษย์"

อ่านต่อ

การให้บริการกุงสุลสัญจร ณ จังหวัดกุมมะ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.) ณ Shibukawa Chuo Kominkan

อ่านต่อ

โครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น รวมทั้งหยุดการบริการ ฝ่ายกงสุล ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

เอกสารรวมทั้งใบสมัครโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น

อ่านต่อ

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2562

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2

สำนักแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กำหนดดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่างชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และระดับ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.)
เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.)
*นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น

(อื่นๆ โปรดคลิก)