In Focus

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดให้บริการวันดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

และจะเปิดให้บริการปกติในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

อ่านต่อ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการประจำปี 2562

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดทำการในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 และเปลี่ยนให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการแทน ดังปรากฎตามประกาศวันหยุดราชการประจำปี 2562 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ฉบับใหม่

อ่านต่อ

ข้อความแสดงความเสียใจต่อภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 19 (Hagibis)

สารแสดงความเสียใจจาก นรม. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึง นรม. ชินโซ อาเบะ
สารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

คลิปการให้บริการ Eastern Economic Corridor (EEC)

EEC-OSS Grand Opening

อ่านต่อ

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ. ชิบะ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ ในวันที่ 3 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.)

อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.)
เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.)
*นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น

(อื่นๆ โปรดคลิก)