In Focus

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศ ไทยเป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด –19 นั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังคงมีความรุนแรงในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการจำกัดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับความสามารถในการ จัดการคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโรค และเพื่อการ ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ อากาศยานบินผ่าน บินเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือขึ้นลงในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการการเข้าเมืองของชาวต่างชาติเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยสำหรับประเทศไทยมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การปรับรูปเเบบการให้บริการด้านกงสุล และมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

โดยขอให้ผู้ประสงค์จะรับบริการทุกท่านนัดหมายล่วงหน้า ทางอีเมล์  เพื่อป้องกันการแออัด และลดระยะเวลาการรอคิวภายในห้องรับเรื่อง  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดฯ ระยะที่สองที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

อ่านต่อ

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

หาคำตอบได้ที่นี่

อ่านต่อ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 20,209 คน (เพิ่มขึ้น 211 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 979 คน (เพิ่มขึ้น 1 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 6,973 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,905 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,603 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 1,279 คน
(5) จังหวัดฮอกไกโด 1,278 คน

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

02/07/2020  ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2).. อ่านต่อ 08/07/2020  ประกาศ!! ญี่ปุ่นเพิ่มโทษผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63.. อ่านต่อ 08/07/2020  ประกาศ สำนักงานผู้ช่วยฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ.. อ่านต่อ 07/07/2020  ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563.. อ่านต่อ 01/07/2020  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563.. อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.)
เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.)
*นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น

(อื่นๆ โปรดคลิก)