แผนกกงสุล

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต)

03 5789 2449
03 5789 2439


แผนกกงสุล เวลายื่น-เอกสารและรับเอกสาร เวลารับโทรศัพท์
หนังสือเดินทาง

09.00-11.30
13.30-14.30 (สำหรับผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น)

15.30-17.30
นิติกรณ์และทะเบียนราษฏร์

09.00-11.30
13.30-14.30 (สำหรับผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น)

15.30-17.30

บัตรประชาชน

09.00-11.30
13.30-14.30 (สำหรับผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น)

15.30-17.30

การตรวจลงตรา

ยื่นคำร้อง 09.00-11.45
รับวีซ่า 13.30-15.00

16.30-17.30
รับรองเอกสาร (นินโช) 09.00-11.45 15.30-17.30
สายด่วนแผนกคุ้มครองคนไทย(ศูนย์ดำรงธรรมในต่างประเทศ) (ฝากข้อความ)
*กรณีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตและผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเท่านั้น
๐๙๐ ๔๔๓๕ ๗๘๑๒