บทความอื่น ๆ

เขตพัฒนาเศรษกิจพิเศษคืออะไร?

สิทธิประโยชน์สำหรับเขตพัฒนาเศรษกิจพิเศษ

การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล Sustainable Forest Management: SFM

Infographics จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

CITES กับประเทศไทย

ไซเตส (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์) ถูกยกร่างขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 ในการประชุมสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 88ประเทศ และมีผู้ลงนามรับรองทันที 21ประเทศ

ความเห็นนักเรียนญี่ปุ่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

ความเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซ หลังรับฟังบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานเอกอัครราชทูต

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554

อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง  อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ อยู่กลางตราสัญลักษณ์ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลืองทอง หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

ประวัติของพระพุทธอนาวรณญาณ

นายกษิต ภิรมย์ (อดีต)เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อได้เริ่มมารับหน้าที่ที่กรุงโตเกียวในเดือนพฤศจิกายน 2544 ได้พบกับเศียรพระพุทธรูปอยู่ในห้องเก็บสัมภาระของสถานเอกอัครราชทูตฯ บังเกิดความสลดใจว่า

ปีใหม่ไทย

1 มกราคมของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ที่ทุกประเทศทั่วโลกถือเป็นประเพณีปฏิบัติสอดคล้องกันให้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเริ่มต้นปฏิทินใหม่ แล้ววันขึ้นปีใหม่ไทยในวันที่ 13 เมษายน แตกต่างอย่างไรกับวันขึ้นปีใหม่ที่ 1 มกราคม?