ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 และได้บรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ

อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมะ เพื่อบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งนโยบายอุตสาหกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหมายให้นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนเดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมะ ตามคำเชิญของสมาคมไทย-ฮิโรชิมะ (Hiroshima-Thailand Association) เพื่อบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งนโยบายอุตสาหกรรมล่าสุดให้แก่นักธุรกิจญี่ปุ่นในจังหวัดฮิโรชิมาได้รับฟัง

เอกอัครราชทูตฯ ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานโครงการ Olympic Medal Project Box

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปศึกษาดูงานโครงการ Olympic Medal Project Box ที่สถานีรถไฟกรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนักเรียนทุนรัฐบาลไทย Kosen

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับคณะ ฯพณฯ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี Kosen ในการสร้างนวัตกรไทย ซึ่งในโอกาสนี้ ได้มีการพบปะกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยซึ่งเดินทางมาศึกษาต่อที่ Kosen ตั้งแต่ปีที่ 1 (เทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4) ทั้งหมด 11 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม(Memorandum of Cooperation on Environmental Cooperation) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสิ่งแวดล้อม ที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 นำโดย นางลินนา ตังธสิริ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ในฐานะหัวหน้าคณะ และได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นให้แก่คณะ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รับฟังการบรรยายประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าโดยผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษาด้านต่างๆ ในกรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครและพลเมืองดีที่ให้การสนับสนุนงานด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินอุดหนุนให้แก่นายยศพล วรประภาโส  นางพิมพ์เทพ อิตะ  ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครไทยในจังหวัดนากาโนะ และนางสาวเพิ่มพร รุ่งเรืองชัย ในฐานะอาสาสมัครและพลเมืองดีที่ให้การสนับสนุนงานด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ มาอย่างต่อเนื่อง  

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงาน ด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ชนะเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงาน ด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสมาคมธุรกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTBF)เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ฝึกงานพัฒนาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับการบินไทย จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าชั้นนำของการบินไทย

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 61 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน Royal Silk Night at the Thai Residence ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบฯ เพื่อขอบคุณลูกค้าชั้นนำของการบินไทยในประเทศญี่ปุ่น และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงาน

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและญี่ปุ่น จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่สวนสาธารณะโยโยกิ ในช่วงพิธีเปิดในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ฯพณฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวเปิดงาน


Pages: 1 2 3 4 5 ... 149 Next