ข่าวกิจกรรม


2013.08.26-27 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดนากาโนะ

เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ พร้อมด้วยนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา ได้เดินทางเยือน จ.นากาโนะ เพื่อพบหารือกับนายยาสุโยชิ วาดะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนากาโนะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดนากาโนะ และได้ศึกษาดูงานผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมของญี่ปุ่นที่สามารถต่อยอดกิจการของตนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปและบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในภาคการเกษตรจาก ตปท. จากการเจรจา TPPในการหารือกับรองผู้ว่าราชการ จ.นากาโนะ เอกอัครราชทูตฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดนากาโนะที่มีมายาวนานตั้งแต่ปี 2480 ที่รัฐบาลไทยได้มอบพระพุทธรูปปางมารวิชัยเพื่อประดิษฐานไว้ในวัด Zenkoji เมืองนากาโนะ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี คสพ.ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น โดยในด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีบริษัทจากจังหวัดนากาโนะลงทุนอยู่ในไทย 72 แห่ง และในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในจังหวัดนากาโนะ 2,097 คน และเมื่อปี 2555 มีคนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนากาโนะ 9,170 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอจังหวัดนากาโนะให้มีความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการแปรรูปสินค้า และในด้านการท่องเที่ยวกับไทยให้มากขึ้นในการศึกษาดูงานที่ Nagai Farm ซึ่งเป็นฟาร์มข้าวและโคนม และ Shuka-en ซึ่งเป็นฟาร์มองุ่น ในเมืองโทมิ จังหวัดนากาโนะ ได้รับทราบข้อมูลว่าเกษตรกรทั้ง 2 แห่ง ไม่มีความกังวลต่อการแข่งขันกับสินค้าเกษตรกรรมจากต่างประเทศจากการเข้าร่วม TPP มากนัก เนื่องจากเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย และพัฒนาช่องทางการขายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และยังมีแนวคิดที่พยายามจะพัฒนาธุรกิจของตนให้สามารถยืดหยัดได้ด้วยตนเอง โดยพยายามไม่พึ่งเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลการหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนากาโนะการศึกษาดูงาน ณ Nagai Farmการศึกษาดูงาน ณ Shuka-en 

2013.08.03-30 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น

      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-30 สิงหาคม 2556 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จัดอบรมหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพและหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากรจากการกระทรวงสาธารณสุข มีผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 38 คน แบ่งเป็นหลักสูตรนวดเท้า 17 คน และหลักสูตรนวดไทย 21 คนในการเข้ารับการฝึกอาชีพครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสเข้ารับการฝึกการเจริญสมถะ-วิปัสสนา และปฏิบัติกิจกรรมของสงฆ์ควบคู่กันไปด้วย โดยวิทยากรสงฆ์จากวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และวัดปากน้ำญี่ปุ่น     โครงการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการทูตเพื่อประชาชนเชิงรุกของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนไทยในญี่ปุ่นให้สามารถยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สามารถประกอบสัมมาอาชีพด้วยตนเอง และมีชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นด้วยความมีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปะและวิชาการนวดแผนไทยให้เป็นที่รู้จัก และรักษาภาพลักษณ์ของการนวดแผนไทยให้เป็นวิชาชีพที่สุจริตและมีเกียรติ     อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการนวดไทย สร้างผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการนวดไทยในญี่ปุ่นมาแล้ว 6 รุ่น ตั้งแต่ปี 2545     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2556 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการนวดเท้าและการนวดไทย ภายใต้โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2556 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น   

2013.08.28 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่สมาชิก JTBF

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่สมาชิก Japan-Thailand Business Forum (JTBF) ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำความคุ้นเคยกับสมาชิกของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ของ JTBF ซึ่งเพิ่งมีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และ JTBF ได้เห็นพ้องที่จะมีกิจกรรมในแต่ละด้านร่วมกันอย่างสม่ำเสมอต่อไปในอนาคต        

2013.08.26 นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา มาเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้บรรยายให้คณะรับฟังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ การเยือนญี่ปุ่นของนิสิตทั้งห้าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวางแผนและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งเป็นวิชาเลือกของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2013.08.25 สถานเอกอัครราชทูตออกคูหาในงานเทศกาลฤดูร้อนโออิดงตาคุ “งานเทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติครั้งที่ 6”

        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าร่วมออกคูหางานเทศกาลฤดูร้อนโออิดงตาคุ “งานเทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติ” หรือซึ่งจัดขึ้นที่ถนนจูโอ หน้าสถานีโออิมาจิ เขตชินางาวะ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยในเขตชินางาวะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต่างประเทศ และสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประจำกรุงโตเกียวของประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตชินางาวะ หรือมีความเกี่ยวข้องกับเขตชินางาวะเข้าร่วม รวมทั้งหมด 11 แห่ง รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยด้วย        ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย การท่องเที่ยวไทย และผลไม้ไทย และได้รับความร่วมมือจากร้านครัวธานีซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในพื้นที่ออกคูหาขายขนมไทยในงาน นอกจากนี้ ยังมีมุมนวดไทยโดยสมาคมไทยสัปปายะ และการสาธิตการแสดงมวยไทยโดยค่ายแสนชัยมวยไทยยิมซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน

2013.08.21 อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดคูหาประเทศไทยในงานแสดงอาหารทะเลและเทคโนโลยีนานาชาติในญี่ปุ่น ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เข้าร่วมพิธีเปิดคูหาประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานแสดงอาหารทะเลและเทคโนโลยีนานาชาติในญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ Tokyo Big Sight ศูนย์แสดงนิทรรศการนานาชาติ กรุงโตเกียวนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ได้เดินทางมาร่วมงาน โดยได้ส่งเสริมสินค้าการประมง โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและคุณภาพของกุ้งเพาะเลี้ยง

2013.08.11 ฝ่ายกงสุลจัดกิจกรรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยในญี่ปุ่น

         เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2556 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ด้วยความร่วมมือจาก รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ มหาวิทยาโทโฮคุ เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ และอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดไซตามะ จัดกิจกรรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” ณ อาคารเอนกประสงค์คาวาโกเอะ อิเซฮาระ อำเภอคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผ่นดินไหวและสึนามิ ตลอดจนเผยแพร่ผลการศึกษาความเสี่ยงและการคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในอนาคต ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น        กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความเสี่ยงของภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ ตลอดจนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในอนาคตด้วย

2013.08.13 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตจิบูตีประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับนาย Ahmed Araita Ali เอกอัครราชทูตจิบูตีประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว โดยจิบูตีแสดงความประสงค์จะซื้อข้าว 100% parboiled rice (ข้าวนึ่ง)จากไทย จำนวน 1 แสนตันต่อปีตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 จนถึงปี 2560 เพื่อบริโภคในประเทศ และเพื่อส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง อาทิ เอธิโอเปียและซูดาน นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของภาคธุรกิจของสองประเทศและเชิญชวนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในอู่ซ่อมเรือที่จิบูตีซึ่งเป็นช่องทางสัญจรของเรือจำนวนมาก รวมทั้งลงทุนในกิจการเขตปลอดภาษีของจิบูตี เพื่อใช้สิทธิพิเศษทางการค้าของจิบูตีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรป  รวมทั้งใช้จิบูตีเป็น hub เชื่อมต่อไปยังประเทศแอฟริกาและอาหรับอื่นๆ

2013.08.14 Mitsukoshi Bus Travel เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตและภริยา ได้ต้อนรับคณะสมาชิก 29 คนของชมรม Mitsukoshi Bus Travel ซึ่งเป็นลูกค้าชั้นนำของห้างสรรพสินค้ามิตสึโคชิอิเซตัน ซึ่งจัดกิจกรรม “สยามเมืองยิ้ม ปริ่มเปรมสถาปัตยกรรมสมัยโกธิค อีกลิ้มลองอาหารเด็ด ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ” โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับ จากนั้น ผู้เข้าร่วมได้รับชมสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศ สัมผัสวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงดนตรีไทย รำไทยโดย International Thai Dance Academy (ITDA) และการสาธิตแกะสลักโดยอาจารย์โนริโกะ โคซากะ ประธานชมรมแกะสลักผักผลไม้ญี่ปุ่น รวมทั้ง การสาธิตแกะสบู่และการทำขนมทองม้วนโดยกลุ่มคนไทยที่พำนักในญี่ปุ่น และได้ร่วมรับประทานอาหารไทยกับภริยาเอกอัครราชทูต รวมทั้งได้รับมอบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเป็นของชำร่วยแก่ผู้ร่วมงาน และมีมุมจำหน่ายหัตถกรรมด้วย

2013.08.11 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานของไทยในญี่ปุ่นและคู่สมรส ตลอดจนชุมชนไทยในญี่ปุ่น ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 81 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ


Pages: Prev. 1 ... 157 158 159 160 161 ... 198 Next