ข่าวกิจกรรม


งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติ จัดงานประกวดสุนทรพจน์ระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ที่มิลเลเนียม ฮอลล์ (Millennium Hall) มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาโดยมีนักศึกษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีเข้าแข่งขันจำนวน 20 คน จาก 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศโตเกียว มหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศโอซากา (จังหวัดโอซากา) มหาวิทยาลัยเทนริ (จังหวัดนารา) มหาวิทยาลัยอุซึโนะมิยะ (จังหวัดโทจิหงิ) มหาวิทยาลัยเคอิโอะ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยซึคุบะ (จังหวัดอิบารากิ) และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา (จังหวัดชิบะ)         กรรมการผู้ตัดสินการประกวดในปีนี้ ประกอบด้วย ศจ.ดร.อะคางิ โอซามุ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเทศไทย นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา น.ส อลินี ธนวัฒน์สัจจะเสรี    อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ น.ส อโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงโตเกียวหัวข้อการประกวดสุนทรพจน์ในปีนี้ คือ “มิตรภาพ” ซึ่งนักศึกษาญี่ปุ่นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากจะต้องกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยแล้ว ยังต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการ 1 คำถามเป็นภาษาไทยด้วย ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ ได้แก่ น.ส เอริโกะ ยูซาวะ จากมหาวิทยาลัยซึคุบะ และน.ส ฮารุกะ ไอบะ จากมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางโตเกียว-กรุงเทพฯ สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมบัตรคูปองที่พักโรงแรมในกรุงเทพฯ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว ผู้ชนะรางวัลประเภทต่างๆ ได้รับเงินรางวัลพร้อมหนังสืออันทรงคุณค่าเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่ง Japan Thailand Association (JTA) ให้การสนับสนุน (ดูผลการประกวดในปีนี้)การจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประเทศไทย วัฒนธรรมไทย และสังคมไทย โดยผ่านการศึกษาเรียนรู้ลึกซึ้งทางภาษา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมไทยศึกษาและขยายเพื่อนมิตรของไทย (Friends of Thailand) ในระยะยาวต่อไป  

งานเลี้ยงอาหารกลางวันภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

               เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาง Airi Maehara ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯโดยมีภริยาเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ได้แก่ พม่า เวียดนาม ปากีสถาน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว 

งานเลี้ยงอาหารกลางวันภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

              เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาง Miyuki Hatoyama ภริยานาย Yukio Hatoyama อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯโดยมีนาง Kazuko Enoda ภริยานาย Yukio Enoda อดีตเลขาธิการพรรค DPJ นาง Nanae Hata ภริยานาย Yuichiro Hata สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยาอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย

การประชุมร่วมครั้งที่ 2 ของ ALFS

               เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ เป็นประธานการประชุมร่วมครั้งที่ 2 ประจำสมัยประชุม 2010-2011 ของสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาง Junko Machimura และนาง Atsuko Mogi รองประธาน และสมาชิกของ ALFS จำนวนกว่า 70 คนเข้าร่วม.                หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมกันดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารว่างแบบไทย

ALFS บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย

                    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ รับมอบเช็คมูลค่า 300,000 เยน จากนาง Hanayo Kato กรรมการบริหารสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของ ALFS เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

การประชุมรัฐมนตรีและการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

            ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2553 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยในที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนเวทีการค้าพหุภาคี การดำเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ แนวทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ยุทธศาสตร์การเติบโตของเอเปค และ การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เม็กซิโก และเกาหลีใต้ด้วย              ต่อมาวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น            ในวันแรก นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม Leaders’ Retreat Session 1 ในหัวข้อ “Sustainable Growth and Prosperity in the Region” จากนั้น เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค รวมทั้งพบหารือกับ US-APEC Business Coalitionในวันที่สอง นายกรัฐมนตรีหารือกับสภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (PBEC) และเข้าร่วมประชุม Leaders’ Retreat Session 2 ในหัวข้อ “Economic Integration and the Future of APEC” ระหว่างการประชุมทั้งสองวัน นายกรัฐมนตรีได้พบและหารือทวิภาคีกับผู้นำของประเทศต่างๆ ได้แก่ ชิลี เปรู ออสเตรเลีย และ แคนาดา ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำญี่ปุ่น (FCCJ) ในกรุงโตเกียว เพื่อพบหารือกับประธานและคณะกรรมการ รวมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาคมฯ ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจึงเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำ    

งานน้อมรำลึก 100 ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 เอกอัครรราชทูตและภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่น ข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งคนไทยในญี่ปุ่น และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เมืองนาโงยะ รวมประมาณ 100 คน เข้าร่วมงานน้อมรำลึก 100 ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดนิตไทยจิ เมืองนาโงยะ จังหวัดไอจิ          งานดังกล่าวในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นงานพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ต่อประเทศไทย รวมทั้งต่อความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยทรงพระราชทานส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่คณะสมทูตญี่ปุ่นตามคำขอเมื่อปี พ.ศ 2443 ปัจจุบันประดิษฐาน ณ สถูปเจดีย์ของวัดนิตไทยจิแห่งนี้ พร้อมทั้งทรงพระราชทานพระพุทธรูปโบราณและ   พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างวัดใหม่ด้วย     ในงานดังกล่าว พระสงฆ์ประจำวัดนิตไทยจิ 34 รูป ได้ร่วมกับสวดถวายเป็นพระราชกุศลแก่รัชกาลที่ 5 เป็นการพิเศษกว่า 30 นาที จากนั้น เอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้แทนคนไทยในญี่ปุ่น ไปถวายพวงมาลา ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่อยู่บริเวณลานด้านหน้าวัดนิตไทยจิ ซึ่งเป็นการปฏิบัติในวันปิยะมหาราชของทุกปีด้วย         ก่อนเสร็จสิ้นพิธี เอกอัครราชทูตถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พร้อมมอบของที่ระลึกและเงินบริจาคจำนวนหนึ่งให้แก่พระโคเมอิ สุมิ หัวหน้าสงฆ์วัดนิตไทยจิด้วย

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ

              นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยา เดินทางไปจังหวัดไอจิระหว่างวันที่ 3-4 ก.ย. 2553 เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนาย Masaaki Kanda ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ  รวมทั้งพบหารือกับนาย Kunihiko Okada ประธานหอการค้าเมืองนาโงยะ นาย Takayasu Miwa กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประจำเมืองนาโงยะ และ Rev. Komei Sumi ผู้แทนคณะสงฆ์วัดนิตไทยจิ              ในการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานหอการค้าเมืองนาโงยะ ในวันที่ 3 ก.ย. 2553 เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึง Greater Nagoya ว่าเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอุตสาหกรรมยานยนต์ รัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญและต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตกล่าวเชิญชวนให้บริษัทญี่ปุ่นพิจารณาลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยอีกด้วย              หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยาร่วมรับประทานอาหารเย็นกับกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประจำเมืองนาโงยะและภริยา ซึ่งให้ความช่วยเหลือและทำงานเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจังหวัดไอจิมาเป็นระยะเวลานานถึง 50 ปี                     เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2553 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยาเข้าพบ Rev. Komei Sumi ผู้แทนคณะสงฆ์วัดนิตไทยจิเพื่อแนะนำตัวและหารือเรื่องการจัดงานถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ต.ค. 2553 ในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันสวรรคต

Kids Create Tokyo 2010 ที่ Makuhari Messe

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนในงาน Kids Create Tokyo 2010 ที่ Makuhari Messe โดยมีเยาวชนญี่ปุ่นและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน               ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะนำวัฒนธรรมไทยเข้าใจง่ายให้แก่เยาวชนญี่ปุ่น ได้แก่ สาธิตการนุ่งโจงกระเบนให้แก่เด็กและผู้ปกครอง รวมทั้ง การบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย โดยให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกับการตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยและรับของที่ระลึกจากประเทศไทยด้วย              จากนั้น ภริยาเอกอัครราชทูตอ่านนิทานพื้นบ้านไทย เรื่อง โสนน้อยเรือนงาม เป็นภาษาไทย (แปลภาษาญี่ปุ่น) ให้เด็กๆ ฟังด้วย 

งานเลี้ยงอำลาคณะเยาวชน Yazaki Summer Camp ครั้งที่ 22

                  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาคณะเยาวชนในโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 22 จัดโดย Yazaki Corporation เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้แก่บุตรหลานของพนักงานของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ ในปีนี้มีเยาวชนไทยเข้าร่วมจำนวน 49 คน                 สำหรับงาน Yazaki Summer Camp จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2553 โดยบริษัท Yazaki Corporation เชิญเยาวชนจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ชมโรงงานและทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในเขตโตเกียวและคามาคุระ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วย


Pages: Prev. 1 ... 185 186 187 188 189 190 Next