ข่าวกิจกรรม


Kids Create Tokyo 2010 ที่ Makuhari Messe

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนในงาน Kids Create Tokyo 2010 ที่ Makuhari Messe โดยมีเยาวชนญี่ปุ่นและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน               ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะนำวัฒนธรรมไทยเข้าใจง่ายให้แก่เยาวชนญี่ปุ่น ได้แก่ สาธิตการนุ่งโจงกระเบนให้แก่เด็กและผู้ปกครอง รวมทั้ง การบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย โดยให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกับการตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยและรับของที่ระลึกจากประเทศไทยด้วย              จากนั้น ภริยาเอกอัครราชทูตอ่านนิทานพื้นบ้านไทย เรื่อง โสนน้อยเรือนงาม เป็นภาษาไทย (แปลภาษาญี่ปุ่น) ให้เด็กๆ ฟังด้วย 

งานเลี้ยงอำลาคณะเยาวชน Yazaki Summer Camp ครั้งที่ 22

                  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาคณะเยาวชนในโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 22 จัดโดย Yazaki Corporation เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้แก่บุตรหลานของพนักงานของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ ในปีนี้มีเยาวชนไทยเข้าร่วมจำนวน 49 คน                 สำหรับงาน Yazaki Summer Camp จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2553 โดยบริษัท Yazaki Corporation เชิญเยาวชนจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ชมโรงงานและทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในเขตโตเกียวและคามาคุระ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

การสอบกศน. ปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาของศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 26 คน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา 2 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 6 คน และระดับชั้นมัธยมปลาย 18 คน 

งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา

                 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เอกอัครราชทูต ภริยาเอกอัครราชทูต ข้าราชการ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยในกรุงโตเกียว และคนไทยในญี่ปุ่น เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ ในงานดังกล่าว ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ จากนั้นได้จัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยเอกอัครราชทูต เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพร สรุปใจความได้ว่า “ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม               ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นทุกคน มีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่วโรกาสมหามงคลครบรอบวันพระราชสมภพของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพระชนมายุ 78 พรรษา ได้เวียนมาบรรจบในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย               นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จฯ ออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 64 ปีที่แล้ว ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดิน               ตลอดทุกเส้นทาง ตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ท้าทาย พระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความผาสุกสวัสดิ์เป็นนิจ เห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระราชดำริขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งทำกิน ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีพของพสกนิกร ไม่ว่าที่ใดมีทุกข์ เดือดร้อน แม้อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระบรม ราชานุเคราะห์ ทรงใช้พระขันติ พระปรีชาญาณอันสุขุมและพระเมตตากรุณาอารี ทรงรับทุกข์สุขของประชาชนชาวไทยประหนึ่งความทุกข์สุขของพระองค์ โดยมิได้ทรงย่อท้อหรือหวั่นไหว ด้วยพระราชหฤทัยที่แน่วแน่และมุ่งมั่น ทำให้พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญ บรรลุศุภผล ยังประโยชน์และความผาสุกมั่นคงให้เกิดแก่ประชาราษฎร์และประเทศไทย ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าจึงมีความร่มเย็นทั่วหน้ากันด้วยพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมอยู่เป็นนิจกาล               ในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 78 พรรษาในปีนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพสกนิกรไทยในญี่ปุ่น จึงขอร่วมจิตถวายความจงรักภักดี จะรักษาเกียรติและความสามัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอทุกเมื่อ จะตั้งใจประพฤติตน ปฏิบัติงานตามภาวะฐานะและหน้าที่ของแต่ละบุคคลอย่างเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล               ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและเทวาดิเทพน้อยใหญ่ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ อีกอำนาจแห่งพระราชกุศลบารมีที่ทรงสั่งสมตลอดมา จงพร้อมเพรียงกันเกื้อกูลและอภิบาลบำรุงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเกษมสวัสดี พระกิตติคุณ บุญญาธิการแผ่ไกลในทิศานุทิศ พระราชประสงค์จงสัมฤทธิ์ทุกประการ เสด็จสถิตย์ยิ่งยืนนานเป็นร่มฉัตรปกประเทศเป็นบุญเขตร่มเย็นสำหรับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและประชาชนชาวไทยถ้วนหน้าได้พึ่ง ได้อาศัยด้วยความผาสุกสวัสดีตลอดไปชั่วกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”                จากนั้น ทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อถวายความจงรักภักดีแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในช่วงท้าย เอกอัครราชทูต ได้กล่าวขอบคุณวัดปากน้ำญี่ปุ่น และชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อนำสมุดลงนามถวายพระพรทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป 

นิทรรศการวันแม่ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

               เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปจัดแสดงให้แก่ชุมชนไทยได้ชื่นชมที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา โดยจะจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมเชิญชวนคนไทยในญี่ปุ่นร่วมลงนามถวายพระพรจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2553  

An Evening Cool Party 2010

            นาย Kenichi Suematsu ประธานสมาคมญี่ปุ่น-ไทย กล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงานและขอบคุณในความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดงานในวันนี้ ทั้งนี้ การจัดงาน An Evening Cool Party จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2548 งานในวันนี้ จึงเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งนอกจากเป็นการแลกเปลี่ยน และพบปะสังสรรค์ในบรรยากาศแบบไทย ด้วยอาหารไทย เครื่องดื่มไทย ดนตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทยแล้ว ก็หวังว่าจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของสมาคมฯ นอกจากนี้ ประธานสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดงานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียว (ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2553 ที่สวนโยโยงิ) ทำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นที่นิยมสำหรับชาวญี่ปุ่นเสมอ และวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งคุ้นเคยกับชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคมญี่ปุ่นแล้ว สมาคมฯ จึงพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเพื่อตอบรับกับความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ             นายวีระศักดิ์ ฟูตะกูล เอกอัครราชทูต กล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งกล่าวว่าสถานการณ์การเมืองไทยขณะนี้สงบลง และเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตด้วยดี โดยธนาคารโลกได้คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่า น่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.1 เงินตราสำรองระหว่างประเทศของไทยมีจำนวน 143.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่านำเข้า 10 เดือน ขณะนี้ ประเทศไทยได้มีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ แผนที่ 2 มูลค่า 4.3 ล้านล้านเยนเพื่อการกระตุ้นการลงทุนในประเทศด้วย ดังนั้นในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยจึงเป็นคู่ค้าของญี่ปุ่นอันดับที่สองรองจาก สปป.จีน เท่านั้น โอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ได้กล่าวขอบคุณภาคธุรกิจญี่ปุ่นที่ยืนเคียงข้างไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง (2540) จรถึงวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน             ก่อนเริ่มงานสังสรรค์ นาย Kimihiro Ishikane รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและตะวันตก ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติมาร่วมงาน และเชิญผู้ร่วมงานดื่มอวยพรด้วยการกล่าว “ไชโย” พร้อมกัน 

17th Tokyo International Book Fair 2010

                    เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 17th Tokyo International Book Fair 2010 ที่ Tokyo Big Sight ในโอกาสดังกล่าว เจ้าชายอะคิชิโนะ และเจ้าหญิงคิโกะ พระชายา เสด็จฯ มาเป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานดังกล่าว ซึ่งนายสิงห์ทองฯ เข้าร่วมในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานดังกล่าวบนเวที พร้อมกับผู้แทนคณะทูตานุทูตต่างประเทศ และแขกผู้มีเกรียรติฝ่ายญี่ปุ่นรวม 39 คน                      ภายหลังพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เจ้าชายอะคิชิโนะและเจ้าหญิงคิโกะ พระชายา เสด็จทอดพระเนตรคูหาต่างๆ ภายในงาน และทรงเสด็จชมคูหาของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และทรงมีพระปฏิสันถารกับนายสิงห์ทองฯ อัครราชทูต และคุณพรทิพย์ฯ ผู้แทนสมาคมฯ ซึ่งได้ถวายหนังสือที่ระลึกแก่เจ้าชายอะคิชิโนะด้วย                     การจัดงานในปีนี้ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ร่วมออกคูหาจัดแสดงหนังสือของไทยในงานฯ ร่วมกับบริษัท/สมาคมผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดพิมพ์หนังสือจำนวนกว่า 776 ราย จาก 29 ประเทศ โดยงาน 17th Tokyo International Book Fair 2010 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2553                      


Pages: Prev. 1 ... 199 200 201 202 203 Next